Newsletter

Polecamy
Osiedle mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta
red. Barbara Szulczewska
48.00 zł
Osiedle mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta
Autor: red. Barbara Szulczewska
ISBN: 9788375836042
Wydanie: 2015
Strony: 167
Wymiary: 170x240 mm
Okładka: miękka
Ilustracje: ok. 50


Więcej o książce

Publikacja ta została przygotowana W ramach projektu badawczego N527 0669 33,
finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Ocena wskaź-
nika terenów biologicznie czynnych jako standardu ksztaltowania struktury przestrzennej terenów mieszkaniowych.

Głównym celem projektu była ocena zasadności i uwarunkowań stosowania
wskaźnika terenów biologicznie czynnych (TBC) jako standardu kształtowania,
z jednej strony środowiska przyrodniczego, z drugiej zaś - struktury przestrzennej
terenów zabudowy mieszkaniowej.

SPIS TREŚCI:

1. Wprowadzenie
Barbara Szulczewska 9

2. Struktura przyrodnicza miasta a osiedlowe tereny biologicznie czynne
Barbara Szulczewska 11
2.1. Problemy identyfikacji struktury przyrodniczej miasta 11
2.2. Rola osiedlowych terenów biologiczne czynnych w kształtowaniu struktury przyrodniczej miasta - ujęcie teoretyczne 21

3. Kształtowanie struktury przyrodniczej na tle koncepcji rozwoju i przekształceń współczesnego miasta
Krystyna Solarek 24
3.1. Struktura przyrodnicza a struktura przestrzenna miasta 24
3.2. Tereny biologicznie czyrme W strukturze miasta W XX wieku 26
3.3. Od krytyki modemizmu i funkcjonalizmu do Nowego Urbanizmu 34
3.4. Przegląd najnowszych koncepcji rozwoju miast i ich założeń dotyczących struktury przyrodniczej 38
3.5. Relacje struktury przyrodniczej i przestrzennej jako podstawa dyskusji o kierunku rozwoju miast 41

4. Wskaźniki ekologiczno-przestrzenne jako standard kształtowania zabudowy mieszkaniowej
Renata Giedych 46
4.1. Wskaźniki ekologiczno-przestrzenne - identyfikacja pojęcia 46
4.2. Biotope Area Factor 47
4.3. Green Space Factor 49
4.4. Seattle Green Factor 52
4.5. Wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnej 55
4.6. Greenery Provision 56

5. Osiedlowe tereny biologicznie czynne i ich znaczenie w kształtowaniu struktury przyrodniczej oraz warunków życia w miastach - wyniki badań
5.1. Koncepcja i główne założenia badań
Barbara Szulczewska 59
5.2. Klimat osiedli mieszkaniowych i możliwości jego kształtowania
Magdalena Kuchcik 64
5.2.1. Cechy charakterystyczne klimatu miasta 64
5.2.2. Badania warunków klimatycznych osiedli 68
5.2.3. Możliwości poprawy warunków klimatu lokalnego osiedli 77

5.3. Gospodarowanie wodami opadowymi na osiedlach
Tomasz Stańczyk 79
5.3.1. Oddziaływanie osiedli na warunki hydrologiczne miasta 79
5.3.2. Badania intensywności procesów hydrologicznych na terenach osiedli 82
5.3.3. Podsumowanie i rekomendacje 87

5.4. Możliwości i potrzeby kształtowania różnorodności szaty roślinnej
osiedli mieszkaniowych
Piotr Sikorski, Czesław Wjfsocki, Marek Wierzba, Daria Sikorska 93
5.4.1. Znaczenie szaty roślimiej w osiedlach mieszkaniowych 93
5.4.2. Różnorodność i naturalność szaty roślinnej w badanych osiedlach mieszkaniowych 95
5.4.3. Potrzeby i możliwości wprowadzania bogatych florystycznie
biotopów na tereny osiedli mieszkaniowych 104

5.5. Rośliny drzewiaste W osiedlach mieszkaniowych
Jacek Borowski, Małgorzata Pstrągowska 109
5.5.1. Znaczenie drzew, krzewów i pnączy 109
5.5.2. Ocena struktury roślinnej na terenach badanych osiedli 110
5.5.3. Intensyfikacja oddziaływania roślirmości na jakość środowiska
mieszkaniowego poprzez kształtowanie jej struktury 115

5.6. Motyle dzienne jako wskaźnik walorów przyrodniczych terenów osiedli mieszkaniowych
Anna Mazurkiewicz, Dorota T umialis 121
5.6.1. Tereny osiedli mieszkaniowych jako środowisko życia motyli dziennych 121
5.6.2. Występowanie motyli dziermych w badanych osiedlach mieszkaniowych 123
5.6.3. Tworzenie warunków sprzyjających występowaniu motyli w miastach - rekomendacje 128

5.7. Wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego a inne wskaźniki ekologiczno-przestrzenne
Renata Giedych 130
5.7.1. Różnice W podejściu metodycznym 130
5.7.2. Konsekwencje zastosowania różnych wskaźników ekologiczno-przestrzennych dla kształtowania przestrzeni przyrodniczej osiedli mieszkaniowych  133
5.7.3. Wyzwania na przyszłość 138

6. Problemy stosowania wskaźnika terenów biologicznie czynnych
na tle wyników badań - podsumowanie
Barbara Szulczewska, Renata Giecbfch, Krystyna Solarek 141


Bibliografia 149

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl